Stryper Polder - Terschelling

Geplaatst op dinsdag 29 oktober 2002 @ 18:45 , 728 keer bekeken

Stryper Polder Er zijn verschillende dijken rond de Terschellinger polder gelegd, de één met meer succes dan de ander. Ze lagen ook niet allemaal op dezelfde plaats. Toen op de plek waar de dijk ook nu nog ligt de eerste dijk verscheen bleef er heel wat kweldergrond buitendijks liggen: het waren de zogenaamde Groenlanden. Deze kweldergebieden waren veel uitgestrekter dan wat er tegenwoordig nog van over is. Men heeft diverse pogingen ondernomen om delen ervan in te dijken. Één van deze gebieden was de Stryper polder, ook wel met de toepasselijke naam Polder het Nieuwland aangeduid. Een zomerdijk bood onvoldoende bescherming, evenals verschillende zeedijken die niet sterk genoeg bleken: regelmatige overstroming was het gevolg. Pas in 1858 maakt de zware dijk die er ook nu nog ligt er een eind aan en ontstaat definitief de Stryper polder. De omvang is wel fors afgenomen: van meer dan 100 hectare tot zo'n 50 hectare. Tussen de Stryper polder en de oudere erachter liggende Terschellinger polder, ligt nog een stuk waddendijk, zoals eertijds rond de hele eilander polder lag. Dit stuk dijk geeft een aardig beeld van de hoogte en omvang van de dijken toen. Aan de oostkant, in de scherpe hoek die de dijk er maakt, ligt weer een nieuw stukje kwelder. Om de aanslibbing ervan te bevorderen is eind dertiger jaren van de vorige eeuw Engels slijkgras aangeplant, een geduchte slibvanger. Tegenwoordig is de zee echter wat minder gul met slib. Vegetatie De Stryper polder is al gedurende lange tijd in gebruik als grasland en de vegetatie onderscheid zich dan ook niet met vergelijkbare gebieden in de Terschellinger polder. Maar net als het Formerumer Wiel ondervindt ook de Stryper polder nogal wat invloed van zout kwelwater (dit is zout water dat vanaf het wad onder de dijk door het zoete water binnendringt, met tot gevolg wat brakwateromstandigheden). Daardoor zijn er ook planten aan te treffen die je eerder aan de andere kant van de dijk zou verwachten, als: zilte rus, kweldergras, melkkruid e.d. De oude waddijk, de slaperdijk, tussen Kinnum en Stryp vormt een heel bijzondere, in Nederland niet veel meer voorkomende, biotoop voor sommige paddestoelensoorten. Vogels Een bekende broedvogel van de Stryper polder is de sierlijke zwart/wit gekleurde kluut, met de omhooggebogen snavel. De polder vormt een geschikt broedgebied voor deze vogel: schaars begroeid, met (brakwater)sloten om tijdens het broeden voedsel als schaaldiertjes en slakjes in te zoeken. De kluut is een elegante steltloper die op Terschelling het voedsel meestal op het wad zoekt: door de omhooggebogen snavel heen en weer te bewegen door het water of het bovenste laagje slib zeeft de vogel er kleine ongewervelde diertjes uit. Daarnaast zie je er vogelsoorten die ook in de rest van de (vochtige) polder zijn te vinden: tureluur, grutto, kievit, graspieper, gele kwikstaart, wilde eend e.d.


Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan: